FUNDACJA MUZEUM JAZZU im. LEOPOLDA TYRMANDA

W sierpniu tego roku zarejestrowana została Fundacja Muzeum Jazzu imienia Leopolda Tyrmanda.

Fundatorami zostali: Adam Barbasiewicz, Jerzy Stępień, Krzysztof Karpiński, Roman Kurowski, Andrzej Rumianowski i Marek Gaszyński.
Fundatorzy powołali Zarząd Fundacji w składzie: Marek Gaszyński -prezes Zarządu Fundacji, Andrzej Rumianowski -vice prezes i Józefina Pazdyk -członek Zarządu.
Radę Fundacji stanowią pozostali Fundatorzy, a na czele Rady stanął Krzysztof Karpiński.
Cele Fundacji są zbieżne z celami Ogniska Miłośników Polskiego Jazzu przy YMCA Polska. Głównym zadaniem fundacji będzie prowadzenie Muzeum Jazzu, w tym zapewnienie jego finansowania. Przy okazji informujemy, że zarówno powołana Fundacja jak i wspomniane wyżej Ognisko będą razem pracować na rzecz Muzeum.

Oto, poniżej, cele, które stawia sobie Fundacja:

Cel nadrzędny: ustanowienie i prowadzenie stacjonarnego Muzeum Jazzu w Warszawie.
Wszystkie inne cele związane są z tym najważniejszym, jemu są podporządkowane, mają mu służyć i pomagać w jego realizacji:
1. Zbiory: zbieranie (gromadzenie) eksponatów związanych z historią jazzu w Polsce i z historią polskiego jazzu,
– opisywanie (usystematyzowanie, klasyfikacja) i konserwacja zbiorów.
– ochrona przed zniszczeniem lub zaginięciem materialnego dorobku związanego z uprawianiem i popularyzowaniem muzyki jazzowej w Polsce (fotografii, plakatów, dokumentów, instrumentów, strojów estradowych, płyt, nagrań muzycznych na taśmach, wycinków prasowych, książek, filmów)
2. Cele oświatowe;
– opisanie w sposób udokumentowany historii polskiego jazzu,
– odpowiednie ukazanie miejsca i znaczenia muzyki jazzowej we współczesnej kulturze naszego narodu,
3. Cele edukacyjne;
– umuzykalnianie młodzieży, ukazywanie jej możliwości realizacji swych planów artystycznych przy pomocy muzyki jazzowej,
– szeroka promocja muzyki jazzowej w Polsce przez organizowanie wykładów o jazzie, koncertów oraz pokazów filmów jazzowych lub z wykorzystaniem muzyki jazzowej.
4. Cele interdyscyplinarne;
– powiązanie muzyki jazzowej z innymi dziedzinami sztuki: muzyką klasyczną, folklorem, plastyką, poezją,
– utrwalanie (audio i video) dla przyszłych pokoleń, obrazu i działania ludzi zajmujących się w przeszłości graniem jazzu i jego popularyzowaniem.

tyrmand

Matthew Tyrmand, Rebecca Tyrmand i ich matka, żona Leopolda, Marry Ellen.

Do tej krótkiej informacji o założonej niedawno Fundacji dołączamy tłumaczenie listu od Matthew Tyrmanda (syna Leopolda Tyrmanda), którym odpowiedział on na naszą prośbę o zgodę na to by Fundacja nosiła nazwisko jego Ojca:

Jako spadkobiercy dziedzictwa intelektualnego Leopolda Tyrmanda, z ogromnym entuzjazmem zezwalamy na wykorzystanie jego nazwiska w nazwie Fundacji, której celem jest stworzenie w Warszawie Muzeum Jazzu.
Jazz i Leopold Tyrmand są synonimami, ponieważ zarówno muzyka, jak i ten człowiek sprowadzają się do jednego pojęcia, jednego słowa…. wolność. Jazz będąc najbardziej swobodnym wyrazem formy muzycznej, jest muzycznym odpowiednikiem literatury Leopolda Tyrmanda. Muzyka jazzowa i Leopold Tyrmand reprezentowali i nadal reprezentują wolę, która nie pozwoliła się przytłumić przez represyjne ustroje, poglądy, ludzi. Z niecierpliwością oczekujemy na otwarcie Muzeum oraz na chwilę, gdy stanie się ono jednym z najważniejszych ośrodków kultury w Warszawie. Mając na uwadze rolę, jaką
muzyka jazzowa odegrała w warszawskiej historii XX wieku, uważamy, że to tylko kwestia czasu.

Z wyrazami szacunku,
Marry Ellen Tyrmand, Matthew Tyrmand, Rebecca Tyrmand