Wystawa „100 lat polskiej YMCA”


Tekst o wystawie „95 lat polskiej YMCA”.

Poniżej przedstawiamy 2 przykładowe plansze: 
1917 Pierwsze kontakty Polski z YMCA

Podczas I wojny światowej w latach 1917-1918 YMCA amerykańska, roztaczająca opiekę nad żołnierzami amerykańskimi, walczącymi w Europie, głównie we Francji, objęła swym działaniem również oddziały złożone z ochotników polskich z USA (20 tys. żołnierzy), którzy weszli w skład Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, będącej częścią armii francuskiej.

Po zakończeniu wojny Haller, usatysfakcjonowany współpracą YMCA z wojskiem, zaproponował kierownictwu YMCA, aby organizacja ta […] trafiła do naszego kraju i zorganizowała tam swoją ekspozyturę, mając na uwadze ogrom potrzeb w bardzo zniszczonym wojną młodym państwie polskim.

dr Tomasz Lerski


1917 Poland – YMCA. First contacs

During World War I, in 1917-1918, the American YMCA took care of American soldiers fighting in Europe, mainly in France. Also squads composed of Polish volunteers from the USA (20,000 soldiers) who were part of the Blue Army of General Jozef Haller (part of the French army), were included in this activity.

After the war, Haller satisfied with the YMCA’s cooperation with the army, gave a proposal to the leadership of the Association. He wanted this organization to reach Poland and organize its branch there, having in mind a lot of of needs in a young Polish state badly damaged by the war.

Translated from the text by dr. Tomasz Lerski. 
1946 Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie

Już w 1946 roku Leopold Tyrmand założył Jazz Club w Polskiej YMCA w Warszawie. Był to pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Kierownikiem muzycznym Jazz Clubu został znakomity czeski saksofonista Charles Bovery, który trafił do Polski w latach wojennej zawieruchy.
W maju 1946 r. odbyło się pierwsze próbne publiczne, choć nieoficjalne jam session. Publiczność była nim zachwycona.
Szczególnie gorąco oklaskiwano wokalistkę Jeanne Johnstone-Schiele, znakomicie śpiewającą małżonkę Tadeusza Schiele, uczestnika Bitwy o Anglię.
W nowej rzeczywistości, Polska YMCA swoją misję rozszerzyła o jazz.


1946 Jazz Club of Polish YMCA in Warsaw

Already in 1946, Leopold Tyrmand founded the Jazz Club at the Polish YMCA in Warsaw, as the first jazz club in post-war Poland.
The outstanding Czech saxophonist Charles Bovery, who came to Poland in the years of war turmoil, became the music director of the Jazz Club.
In May 1946, the first public, though unofficial, jam session took place. The audience was delighted with it.
The vocalist Jeanne Johnstone-Schiele, the greatly singing wife of Tadeusz Schiele, a participant in the Battle of Britain, was particularly warmly applauded.
In the new reality Polish YMCA expanded its mission to jazz.
Wystawę złożoną z 40-tu plansz można przedstawić w jednym stelażu o rozmiarach:
6 metrów długości
2 metry szerokości
2 metry wysokości


Wystawę złożoną z 40-tu plansz można przedstawić również w dwóch stelażach po 20 plansz w każdym.
3 metry długości
2 metry szerokości
2 metry wysokości


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:

Domy Kultury
– Biblioteki
– Świetlice
– Muzea
– Szkoły Muzyczne
– Organizatorów koncertów
– Organizatorów Warsztatów Muzycznych
– Ambasady


Kontakt telefoniczny:
690 690 110
22 339 06 36

Kontakt mailowy: info@muzeumjazzu.pl