3. 1920 – YMCA działalność społeczna


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Ul. Okólnik 9, na początku lat 20-tych
9 Okólnik street, in the early 1920s

Al. Ujazdowskie 22 (pierwszy z prawej)
22 Ujazdowskie Avenue (first from the right)

Eugeniusz Nowak (1895 – 1988). Absolwent I kursu bokserskiego YMCA w Warszawie (1921 r.). Wicemistrz Polski w boksie w 1924 r.
Eugeniusz Nowak (1895 – 1988). A graduate of the YMCA boxing course in Warsaw (1921). Runner-up of Poland in boxing in 1924

Budynek „Eagle Hut”, ul. Oboźna 3
YMCA „Eagle Hut”, 3 Obozna street

Polska kartka pocztowa wysłana 7.08.1919 r. przez pp. nr 40 z Częstochowy do Warszawy ze stemplem formacyjnym YMCA. Do 11.11.1919 r. YMCA nie była zwolniona z opłat pocztowych
Polish postcard sent from Czestochowa to Warsaw on 08/07/1919 using field post no. 40. Boxed YMCA handstamp. The YMCA was not exempt from the payment of postal fees until 11/11/1919

List wysłany w sierpniu 1920 r. z Warszawy przez YMCA do Krakowa. Stempel formacyjny polskiej YMCA zwalniał po 11.11.1919 r. przesyłki pocztowe od opłat
YMCA letter sent in August 1920 from Warsaw to Krakow. The use of the Polish YMCA handstamp released the mail from payment of postal fees starting from 11/11/1919

 

YMCA szybko rozwinęła na ogromną skalę działalność w Polsce. Rozpoczęto pracę edukacyjną, wychowawczą, sportową. Przyswojono młodzieży nowe dyscypliny sportu, jak piłka wodna, koszykówka. Utworzono letnie obozy dla chłopców, gdzie masowo uczono pływania, ratownictwa, prac terenowych, nadto udzielano korepetycji, wdrożono boks amatorski, zasady nowoczesnej higieny osobistej, gimnastykę rekreacyjną. Powołano kluby dyskusyjne, utworzono kursy radioamatorów, kursy samochodowe etc.

Centrala YMCA mieściła się przy ul. Okólnik 9, Biuro Główne w al. Niepodległości 22, „Eagle Hut” i Teatr Żołnierski przy ul. Oboźnej 3, ogniska były w miastach: Kraków, Lwów, Brześć Litewski, Modlin, Karolin, Częstochowa, Chełm. Dąbrów, (Sosnowiec i Będzin), Lublin Równo, Kamieniec Podolski, Stanisławów, Tarnopol, Wilno, Nowo-Swięciany, Mińsk i Dźwińsk.

3. 1920 – YMCA’s activities for the benefit of society

In Poland YMCA has rapidly developed its operations on a large scale. Educational, educational and sports work has begun. The new sport disciplines, such as water polo and basketball have been adapted to the youth. Summer camps for boys were created, where swimming, rescue and field work were massively taught. The private lessons, rules of modern personal hygiene and recreational gymnastics have been given. The amateur boxing has been implemented.

Discussion clubs, radioamateur courses, car courses, etc. have been established.

The YMCA headquarters was located at the 9 Okolnik Street, Main Office was at 22 Niepodleglosci Avenue, „Eagle Hut” and Soldiers’ Theatre at 3 Obozna Street. Many Hearth Clubs have been created in cities of Poland: e.g. in Krakow, Lviv, Czestochowa, Tarnopol, Vilnius, Minsk and many others.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY