19. 1940 – Polska YMCA pomaga polskim jeńcom wojennym


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Afisz obwieszczający zbiórkę książek, kwiecień 1940 r.
Poster announcing the collection of books, April 1940

Książka z biblioteki jenieckiej
A book from a POW library

Książka z biblioteki jenieckiej
A book from a POW library

Książka z biblioteki jenieckiej
A book from a POW library

 

Wkrótce po kapitulacji w 1939 r. Polska YMCA zaczęła otrzymywać listy od jeńców z prośbami o nadesłanie różnych rzeczy, przede wszystkim książek.

Organizacja jednak została przez Niemców rozwiązana, a jej majątek skonfiskowany. Ponieważ w Warszawie administrowanie budynkiem pozostało w rękach polskich, założono nową instytucję: „YMCA-Pomoc Jeńcom-Pełnomocnik w Warszawie” (Kriegsgefangenenhilfe der YMCA). Funkcjonowało ono od 1940 r, do 1945 r. i może być uważane za jedno z największych osiągnięć Polskiej YMCA, udzielając pomocy setkom tysięcy Polaków.

Już w 1940 r. przeprowadzono w Warszawie wielką zbiórkę książek (40.000 egzemplarzy), które zostały wysłane do obozów jenieckich. Cała akcja była uzgodniona z Polskim Czerwonym Krzyżem.

19. 1940 – Polish YMCA helps Polish prisoners of war

Shortly after the capitulation in 1939, Polish YMCA began receiving letters from prisoners with requests for sending various things, especially books.

The organization, however, was dissolved by the Germans and its property was confiscated. Because in Warsaw administration of the building remained in Polish hands, a new institution was established: „YMCA Help for Prisoners, Representative in Warsaw” (Kriegsgefangenenhilfe der YMCA). It functioned from 1940 to 1945 and can be considered as one of the greatest achievements of Polish YMCA, providing help to hundreds of thousands of Poles.

In 1940, a large collection of books (40,000 pcs) was carried out in Warsaw. These books were sent to prisoner of-war camps. The whole action was agreed with the Polish Red Cross.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY