33. 1949 – Zmierzch Polskiej YMCA


Oprac. Jarosław Molski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


 

W roku 1949 rząd polski otwarcie już głosił, że Polska YMCA jest narzędziem burżuazyjno-faszystowskiego wychowania i dążył do jej zniszczenia.

Rada Krajowa Polskiej YMCA postanowiła przeciwdziałać. W dn. 25.10.1949 r. Rada Krajowa przyjęła uchwałę o przekształceniu Polskiej YMCA w „Stowarzyszenie Ognisko” z przekazaniem całego majątku.

Zmiana została zaakceptowana, ale nie na długo.

Rada Ministrów uchwałą z dn. 11.08.1951 r. upoważniła Ministra Oświaty do przejęcia placówek Stowarzyszenia, co Minister skwapliwie wykonał.

Dnia 30.11.1951 r. Prezydium Rady Narodowej w Warszawie zgłosiło wniosek o likwidację Stowarzyszenia Ognisko, uzasadniając go dublowaniem działalności Ministerstwa Oświaty.

Po Polskiej YMCA nie pozostał żadem materialny ślad.


Na podstawie zapisu w ulotce z 1947 roku dowiadujemy się, że przed rozwiązaniem Polska YMCA posiadała 10 ośrodków:

Okładka broszury YMCA, rok 1947.

Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
Kraków, ul. Krowoderska 8
Łódź, ul. Moniuszki 4a
Poznań, ul. A. Mickiewicza 30
Gdańsk, ul. Uphagena 33
Gdynia, ul. 3-go Maja 31
Częstochowa, ul. N.M. Panny 51
Wrocław, ul. Kołłątaja 20
Jelenia Góra ul. Curie Skłodowskiej 12
Białystok ul. Fabryczna 10 – świetlica

Akcje obozowe Polskiej YMCA prowadzone były
w 4 stałych obozach letnich, typu chatkowego:

Beskid w Mszanie Dolnej koło Rabki
Pilica w Sulejowie k. Piotrkowa
Wieżyca w Szwajcarii Kaszubskiej
Kowaniec w Karkonoszach (dopisane)
Ponadto w zależności o potrzeb społecznych
Polska YMCA organizuje obozy letnie
o charakterze prowizorycznym.


1949 Twilight of the Polish YMCA

In 1949, the Polish government openly proclaimed that Polish YMCA is a tool of bourgeois-fascist education and aimed at its destruction.

The National Council of Polish YMCA decided to counter-act, On October 25, 1949, the National Council adopted a resolution on the transformation of Polish YMCA into „Ognisko” Association with the transfer of all assets.

The change has been accepted. Not for long time. By resolution on August 11, 1951, the Council of Ministers authorized the Minister of Education to take over all the institutions of the Association, what the Minister eagerly performed.

On November 30, 1951, the Presidium of the National Council in Warsaw submitted a petition for the liquidation of the Association, justifying it by doubling the activities carried out by the Ministry of Education.

No material trace remained after Polish YMCA.

Based on the entry in the leaflet from 1947, we learn that before its dissolution, the Polish YMCA had 10 centers:

Warsaw, 6 M. Konopnicka st.
Krakow, 8 Krowoderska st.
Lodz, 4a Moniuszko st.
Poznan, 30 A. Mickiewicz st.
Gdansk, 33 Uphagen st.
Gdynia, 31 3-rd May st.
Czestochowa, 51 N.M. Panny st.
Wroclaw, 20 Kollataj st.
Jelenia Góra 12 Curie Skłodowska st.
Bialystok 10 Fabryczna st.

Camp activities of the Polish YMCA were carried out in 4 permanent summer camps, cottage type:

Beskid in Mszana Dolna near Rabka
Pilica in Sulejów near Piotrków
Wiezyca in Szwajcaria Kaszubska
Kowaniec in the Karkonosze Mountains

Moreover, depending on social needs The Polish YMCA organized summer camps of a provisional nature.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY